Thông tin : Sản phẩm : Tính chất hóa học
Tính chất hóa học

          

0,14 - 0,22

0,40- 0,65

0,28 - 0,37

0,50 - 0,80

 

Tiêu chuẩn mác thép

Standards:

TCVN 1656 - 1993

TCVN 1765 - 75