Thông tin : Sản phẩm : Tính chất cơ lý
Tính chất cơ lý

Mác thép

Grade

Độ bền

kéo ơ b

kg lực/mm2

Giới hạn chảy ơ Kg lực/mm2

cho độ dày, mm

(Yield Strength N/mm2)

Độ giãn dài ơ%

 cho độ dày, mm

Elongation (%)

đến 20

trên 20 đến 40 20<d<40

trên 100 100<d

đến 20

trên 20 đến 40 20<d<40

trên 40 40<d

Không nhỏ hơn

Không nhỏ hơn

<P style=""margin-top: " line-height: center\? text-align: margin-bottom: margin-left: 100%; 2px; 0pt;>17