Tin tức Ngành
Một số kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Bộ Xây dựng trong 05 tháng đầu năm 2008

Tình hình sản xuất kinh doanh

Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 5 đạt 8.772 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm 2008 đạt 41.739 tỷ đồng bằng 40,7% so với kế hoạch năm, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó:

+ Giá trị xây lắp của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng ước thực hiện tháng 5 đạt 3.949 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm 2008 đạt 18.726 tỷ đồng, bằng 39,7 % so với kế hoạch năm, tăng 34,4 % so với cùng kỳ năm 2007.


+ Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (kể cả TCT CN Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 5 đạt 2.879 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm 2008 đạt 13.527 tỷ đồng bằng 40,3 % so với kế hoạch năm, tăng 42,3 % so với cùng kỳ năm 2007.

+ Xi măng: Toàn ngành sản xuất tháng 5 đạt 3,61 triệu tấn, 5 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 15,880 triệu tấn, bằng 39,7 % kế hoạch năm, tiêu thụ 5 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 16,059 triệu tấn, bằng 40,1 % kế hoạch năm, dự trữ  cuối kỳ 810 nghìn tấn clinker và 210 nghìn tấn xi măng. Hiện nay thời tiết đang thuận lợi cho việc xây dựng, dự kiến sản lượng xi măng tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng cao trong quý II/2008.

- Xuất nhập khẩu: Ước thực hiện nhập khẩu tháng 5 đạt khoảng 53 triệu USD, 3 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 344,2 triệu USD, bằng 49%so với kế hoạch năm, tăng 64,7 % so với cùng kỳ năm  2007, nhập khẩu chủ yếu vẫn là máy móc thiết bị và clinker. Xuất khẩu tháng 5 đạt khoảng 8,6 triệu USD, 5 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 40,2 triệu USD bằng 23,8 % so với kế hoạch năm, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2007.

Tình hình thực hiện đầu tư 

Năm 2008, Bộ Xây dựng được Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN: 352,6 tỷ đồng, trong đó dự án ĐTXD Bảo tàng lịch sử Quốc gia là 100 tỷ đồng, dự án ĐTXD nhà Quốc hội là 150 tỷ đồng, các dự án khác kế hoạch vốn là 102,6 tỷ đồng. Các dự án khác ước thực hiện tháng 5 đạt 9,96 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 37,376 tỷ đồng, bằng 36,4% so kế hoạch năm.

 Đối với dự án ĐTXD nhà Quốc hội: Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 734/TTg - KTN  ngày 16 tháng 5 năm 2008 đồng ý lựa chọn phương án kiến trúc nhà quốc hội là phương án đoạt giải A (đã được nâng cấp), đồng ý chỉ định tổ chức tư vấn thiết kế đoạt giải A để lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế công trình.

Thực hiện các dự án  nguồn vốn ODA

Các dự án ODA của Bộ Xây dựng nhìn chung được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ. 

- Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt nam: Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu kiểm toán (đánh giá đề xuất tổng hợp tài chính/kỹ thuật). Tiếp tục phối hợp với các tỉnh giai đoạn 2 tuyến cạnh tranh để quản lý hoạt động của tư vấn chuẩn bị dự án.

- Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung: Đôn đốc các công ty cấp thoát nước địa phương triển khai ký hợp đồng vay lại với Bộ tài chính với các phần phải vay lại. Phối hợp với các ban quản lý dự án tỉnh chuẩn bị các công việc cần thiết khi tư vấn dự án đến làm việc tại các địa phương. Làm việc với ADB và Ngân hàng Nhà nước để chuẩn bị thủ tục đăng ký tài khoản tại các ngân hàng được chỉ định.

- Dự án "Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo" thuộc Chương trình hợp tác phát triển Việt nam - Đan mạch về môi trường: Tổ chức đào tạo tập huấn tại Đà Lạt.

Thông tin khác
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo