Tin hoạt động công ty
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty như sau: 


I- Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

·         Thời gian: 8 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2012.

·         Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, Thành phố Đà Nẵng.

·         Địa chỉ:     255 – 257 Đường Hùng Vương – Đà Nẵng

·          Thành phần tham dự:  Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày 30/4/2012). Cổ đông không thể đến dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (mẫu giấy ủy quyền có gửi kèm theo giấy mời họp)

II- Nội dung Đại hội:

·         Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2011.

·         Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

·         Thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

·         Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

·         Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, ….

·         Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011.

III- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu Đại hội sẽ được chuyển đến quý cổ đông trước ngày Đại hội.

IV- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

·         Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc việc tham dự Đại hội với bộ phận quản lý cổ đông trước 16giờ ngày 30/05/2012.

·        Khi đi dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr.Hùng – ĐT: 0903588579 hoặc  Mr.Miễn  - ĐT: 0914048158.

Những vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức đề nghị quý cổ đông truy cập địa chỉ  website của công ty: http://www.cecico579.com.vn để biết  thêm chi tiết.

Thông tin khác
Trang: 1 2 3 4 >>
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo