Tin hoạt động công ty
Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện sản lượng và thanh toán khối lượng 6 tháng đầu năm 2009
Thực hiện theo công văn số 539/KHKT ngày 19/05/2009 của Tổng Công ty XDCT GT5 về việc Báo cáo tình hình thực hiện sản lượng và thanh toán khối lượng 06 tháng đầu năm 2009.

Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị để phục vụ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy, Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009 và báo cáo định kỳ tháng, quý trong năm, Công ty đề nghị:

          Giám đốc đơn vị phải có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban báo cáo số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, sản lượng thực hiện, giá trị đầu tư  từ đầu năm đến hết tháng 5, ước tính giá trị thực hiện tháng 6 và kế hoạch sản lượng 06 tháng cuối năm 2009, rà soát khối lượng A nợ, khả năng thanh toán cho từng công trình cụ thể gửi về Công ty làm cơ sở  tổng hợp báo cáo Tổng công ty XDCT GT5 và các cơ quan chức năng.

          Các Phòng, Ban đơn vị tải mẫu báo cáo về: Tại đây và gửi báo cáo về Công ty chậm nhất là đến ngày 30 tháng 5 năm 2009.

Thông tin khác
Trang: 1 2 >>
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo