Tin hoạt động công ty
Chương trình Huấn luyện công tác An toàn lao động
Ngày 01 và 02/11/2008, Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 579 đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội Tp.Đà Nẵng để huấn luyện theo định kỳ công tác An toàn lao động (ATLĐ) cho CB-CNV đang làm việc tại Ban chỉ huy công trình B2 và BQL DA Khu đô thị Phú Mỹ An. Tổng số CB-CNV tham dự: 161 người.

Sau 02 ngày học tập, huấn luyện, Công ty đã tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá kế quả để cấp Thẻ ATLĐ cho 158 CB-CNV đạt yêu cầu.

Thông tin khác
Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo