Tin hoạt động công ty
Cuộc thi tìm hiểu "Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
Để nâng cao sự hiểu biết và thực hiện tốt “luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/6/2006 trong toàn thể CB – CNV - CNLĐ của công ty nhằm cụ thể hóa từ Pháp luật đi vào cuộc sống thực tế và hoạt động của Công ty.

Nhân dịp kỷ niệm 08 năm ngày thành lập Công ty (01/9/2000 - 01/9/2008), Ban Tổng Giám đốc Công ty phát động cuộc thi tìm hiểu “Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và “sáng kiến, cải tiến nhằm tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả SXKD” trong các hoạt động của Công ty.

Cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích toàn thể nhân viên Công ty nâng cao tinh thần tiết kiệm, và đưa ra nhiều sáng kiến khoa học làm sao rút ngắn thời gian và chi phí để vận dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đảy sự phát triển Công ty trong quá trình toàn cầu hóa.

Để khích lệ tinh thần, Ban Giam khảo (Ban GĐ) đã đưa ra nhiều giải thưởng có giá trị, nhằm cổ động phong trào tiết kiệm, khích lệ tinh thần sáng kiến và hưởng ứng tham gia đông đảo của toàn thể CB –CNV –CNLĐ của Công ty.

Giá đất Dự án PMA Giá thép Vitasteel Dành cho Quảng cáo